در عبارت «عاجز ترِ ملوک آن است که از عواقب کارها غافل باشد و مهمّات ملک را خوار دارد و هرگاه که حادثه ی بزرگ افتد موضع هضم و احتیاط مُهمل گذارد و از فرایض احکام جهان داری، آن است که در تلافيِ خلل ها پیش از تمکّن خصم، مبادرت نموده شود و به نفاق دشمن التفات نیافتد و عزیمت را به تقویت رای پیر و تأیید بخت جوان به امضا رسانیده شود.» جمعاً چند غلط املایی و رسم الخطی هست؟

گزینه یک

يک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

املای درست واژه ها: حزم ، نیفتد

به بالای صفحه بردن