در عبارت عربی زیر کدام واژه با غلط املایی نوشته شده است؟ «الدّهر یومان یوم لک و یوم علیک – کلُ نفس زائقه الموت»

گزینه یک

الدّهر

گزینه دو

کلّ نفس

گزینه سه

زائقه

گزینه چهار

الموت

گزینه 3

«ذائقه» با این املا درست است.

به بالای صفحه بردن