در عبارت «ما موشی در حُقّه به تو دادیم تو پنهان نتوانستی داشت سِرّ خدای را با تو بگویم چگونه نگاه خواهی داشت؟» واژۀ «حُقّه» به چه معناست؟

گزینه یک

فریب

گزینه دو

خُدعه

گزینه سه

کیسه

گزینه چهار

جعبه

گزینه 4

«حقّه» به‌معنای صندوقچۀ جواهرات است که به پاسخ گزینۀ 4 نیز نزدیک است.

به بالای صفحه بردن