در عبارت «مسکری نبود که نخورده باشد و منکری نبود که نکرده باشد» واژۀ «منکر» به چه معناست؟

گزینه یک

زشت

گزینه دو

انکارکننده

گزینه سه

تکذیب‌گر

گزینه چهار

آلوده

گزینه 1

«منکَر» به‌معنای «زشت» است و «منکِر» به‌معنای «انکارکننده» است.

به بالای صفحه بردن