در عبارت «معلم را عادت بود که نقشۀ نیم‌کاره‌ای با خود به کلاس می‌آورد» نوع «را» در کدام گزینه آمده است؟

گزینه یک

فکّ اضافه

گزینه دو

نشانۀ مفعولی

گزینه سه

مالکیّت

گزینه چهار

حرف اضافه

گزینه 1

در «را»ی فکّ اضافه که بین مضاف و مضافٌ‌الیه می‌آید کلمۀ پس از «را» به پشتِ کلمۀ قبل از «را» می‌رود و تبدیل به کسره می‌شود‌← عادت معلم بود که نقشۀ .......

به بالای صفحه بردن