در عبارت «مُکاری از من سی دینار مغربی می‌خواست» واژۀ «مُکاری» به چه معناست؟

گزینه یک

حیله‌گر

گزینه دو

کرایه‌دهندۀ اسب یا شتر

گزینه سه

زورگیر

گزینه چهار

مکار

گزینه 2

مُکاری از کرایه می‌آید و به همین سبب گزینۀ 2 درست است.

به بالای صفحه بردن