در عبارت «هر که به نام فریفته شود به نان اندر ماند» واژه‌های «نام» و «اندر ماند» به چه معنا آمده‌اند؟

گزینه یک

اسم – گرفتار شود

گزینه دو

شهرت – ناتوان شود

گزینه سه

آوازه – بماند

گزینه چهار

نوا – عاجز شود

گزینه 2

«نام» به معنای «شهرت» است و «اندر ماندن» به معنای «محتاج و ناتوان شدن» است.

به بالای صفحه بردن