در عبارت «و این مرد پارسی دست‌تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند» واژه‌های مشخص شده به ترتیب به چه معنا هستند؟

گزینه یک

پهنا – آبادانی

گزینه دو

سرمایه – آبادی

گزینه سه

توانایی مالی – رسیدگی

گزینه چهار

عمق – سازندگی

گزینه 3

وسعت: سرمایه و توانایی مالی / مرمّت: رسیدگی

به بالای صفحه بردن