در عبارت «کتابی که در او داد سخن توان داد» معنای دو «داد» به‌ترتیب:

گزینه یک

حق - ادا کردن

گزینه دو

حق - حق

گزینه سه

ادا کردن - حق

گزینه چهار

شرط - بخشیدن

گزینه 1

«داد» اول: حق / «داد» دوم: ادا کردن

به بالای صفحه بردن