در عبارت « گریزی رندانه زد که به سود اسب انجامید» ترکیب مشخص شده به چه معناست؟

گزینه یک

چاره‌ای درویشانه

گزینه دو

حقه‌ای زیرکانه

گزینه سه

کلک فریبکارانه

گزینه چهار

ترفندی زیرکانه

گزینه 4

«رندانه» به معنای «زیرکانه» است و «گریز» هم به معنای «فرار و ترفند» درست است.

به بالای صفحه بردن