در عبارت «گفتم: اکنون که ما را در حمام گذارد؟» واژۀ «گذارد» به چه معناست؟

گزینه یک

قرار دادن

گزینه دو

نهادن

گزینه سه

به جا آوردن

گزینه چهار

اجازۀ ورود دادن

گزینه 4

«که» ضمیر پرسشی است و عبارت مورد نظر: چه کسی به ما اجازۀ ورود به حمّام را می‌دهد.

به بالای صفحه بردن