در عبارت «گفته می‌شود که به‌علت کم‌‌آبی و نیز کمبود زمین‌های کشاورزی مناسب، در ایرانِ قدیم، جمعیت‌های روستایی بسیار پراکنده بود و روستاها دور از هم شکل می‌گرفت.» کدام فعل دیده نمی‌شود؟

گزینه یک

مجهول

گزینه دو

ماضی بعید

گزینه سه

ماضی استمراری

گزینه چهار

ماضی ساده

گزینه 2

**گفته می‌شود:** فعل مجهول در زمان مضارع اخباری **شکل می‌گرفت:** فعل مرکّب در زمان ماضی استمراری **پراکنده بود:** پراکنده (مسند) + بود (فعل ماضی ساده)؛ یعنی در اینجا «بود» فعل اصلی است و از مصدر «بودن» ساخته شده‌است نه «پراکندن». البته «پراکنده بود» می‌تواند فعلی از مصدر «پراکندن» در زمان ماضی بعید هم باشد؛ مثلاً در چنین جمله‌ای: «سیاوش پیش از گذر از آتش بر خود کافور پراکنده‌ بود.» (آزمون منفی کردن فعل‌ها هم در اینجا به‌کار می‌آید.)

به بالای صفحه بردن