در كدام‌يک از عبارت‌های زير غلط املايی وجود دارد؟ الف) گفتم اكنون ما را كه حمّام گزارد؟ ب) قرض من دوچيز بود: يكی بی‌نوايی. پ) چنان‌كه در كرامت و فراغ به پارس رسيديم. ت) هركه در مسلخ گرمابه بود همه برپای خواسته بودند. ث) خدای تبارک و تعالی همۀ بندگان خود را از عذاب قرض و دين فرج دهاد.

گزینه یک

الف - پ - ت

گزینه دو

ب - ت - ث

گزینه سه

الف - ب - ت

گزینه چهار

ب - پ - ث

گزینه 3

گزارد، قرض و خواسته غلط املايی دارند و شكل درست آنها «گذارد، غرض و خاسته» است.

به بالای صفحه بردن