در كدام گزينه غلط املايی وجود دارد؟

گزینه یک

عمارت و آبادانی، ذی‌حيات و جاندار، خشم و عتاب

گزینه دو

لهو و لعب، تقرير و بيان، عذاب قرض و دین

گزینه سه

ضايع و تباه، قرابت و خویشی، نقض پيمان‌ها

گزینه چهار

فیاز و فراوان، صور اسرافيل، فرسوده و مندرس

گزینه 4

غلط املایی عبارت است از: فیاز ← فیاض

به بالای صفحه بردن