در متن «زنگ نقاشی دلخواه و روان بود، خشكی نداشت به جد گرفته نمی‌شد. خنده در آن روا بود. معلم دور نبود، صورتک به رو نداشت» به كدام مفهوم اشاره نشده است؟

گزینه یک

صميمی بودن

گزینه دو

جدّی نگرفتن

گزینه سه

رياكار بودن

گزینه چهار

شاداب بودن

گزینه 3

به مفهوم رياكار بودن اشاره نشده است. صورتک به رو نداشت یعنی ریاکار و دورو نبود.

به بالای صفحه بردن