در متن زیر املای کدام واژه نادرست است؟ «دست معلّم از وقب حیوان روان شد. فک زیرین را پیمود و در آخرُه ماند؛ پس بالا رفت، چشم را نشاند؛ دو گوش را بالا برد، از یال و قارب به زیر آمد؛ از پستی پشت گذشت و...»

گزینه یک

وقب

گزینه دو

آخرُه

گزینه سه

قارب

گزینه چهار

هیچ‌کدام

گزینه 3

غارب به معنی میان دو کتف.

به بالای صفحه بردن