در متن زیر چند تشبیه به کار رفته است؟ «تو را جنوب نامیدم، ای چون سبزه برآمده از دفتر روزگاران، ای مسافر دیرین بر روی خار و درد، ای چون ستاره فروزان، ای چون شمشیر درخشان، بگذار بوسه زنیم بر شمشیری که در دستان توست.»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 4

ای چون سبزه بر آمده/ دفتر روزگاران اضافۀ تشبیهی/ ای چون ستاره فروزان/ ای چون شمشیر درخشان.

به بالای صفحه بردن