در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ به خودم قول دادم، هیچ وقت درد و رنج خود و لحظه‌های انتضار طاقت فرسای خانواده‌ی بزرگ اسیران درد کشیده را فراموش نکنم. اگر فراموش کنیم و دچار قفلت شویم؛ دوباره هم گذیده می شویم. تاریخ کشورمان سرشار از خاطراتی است که یک نسل به فراموشی سپرده و تاوان آن فراموشی را نسل دیگری پرداخته است.

گزینه یک

۴
4

گزینه دو

۳
3

گزینه سه

۲
2

گزینه چهار

۵ 5

گزینه 2

انتضار ← انتظار قفلت ← غفلت گذیده ← گزیده

به بالای صفحه بردن