در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ تیمور، پس از آنکه شهر توس را گشود، فرمان داد که از کشتار مردم آن دست بردارند؛ زیرا فردوسی، شاعر ایرانی، روزگار خود را در آن به سر برده بود. آنگاه تیمور بر سر قبر او شتافت و چون جزبه ای اسرار آمیز او را به سوی فردوسی می کشید، خاست که قبرش را بگشایند. پس به سوی تاطار - آنجا که نیای بزرگش، چنگیز، در معبدی آهنین آرمیده است - روی آورد.

گزینه یک

۳
3

گزینه دو

۲
2

گزینه سه

۴
4

گزینه چهار

۱ 1

گزینه 1

جزبه ← جذبه خاست ← خواست تاطار ← تاتار

به بالای صفحه بردن