در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ سَرورم! ای سرور آزاده‌گان! / در زمانه‌ی صقوط و ویرانی / جز تو، کسى نمانده است. / سَرورم! / در شور‌زار شهرهایى که طاعون و قبار بر آنها چیره است / در شهرهای مرگ که باران از باریدن بر آنها بیمناک است / جز تو، کسی نمانده است / که در زندگی ما نخل و عنب و تاکستان بکارد/ جز تو کسى نمانده است. / مگر تو! / مگر تو! / پس درهاى امید و روشنایی را به روی ما بگشای!

گزینه یک

دو

گزینه دو

پنج

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 4

آزاده‌گان ← آزادگان صقوط ← سقوط شور‌زار ← شوره‌زار قبار ← غبار

به بالای صفحه بردن