در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ «عزیزی بدان جا رسید؛ گفت: ای روح‌الله، چرا ذبون این ناکس شده‌ای و هر‌چند او قهر می‌کند، تو لطف می‌فرمایی و با آن‌که او جور و جفا پیش می‌برد؟ تو مهر و وفا بیش می‌نمایی عیسی گفت: ای رفیغ، کُلّ اناءٍ یَتَرشَّه بمِا فیه، از کوزه همان برون تراود که در اوست؛ از او آن صفت می‌ذاید و از من این صورت می‌آید. من از وی در قضب نمی‌شوم و او از من صاحب ادب می‌شود. من از سخن او جاهل نمی‌گردم و او از خلق و خوی من عاقل می‌گردد.»

گزینه یک

چهار

گزینه دو

پنج

گزینه سه

شش

گزینه چهار

سه

گزینه 2

ذبون ← زبون رفیغ ← رفیق َتَرشَّه ← تَرشَّح می‌ذاید ← می‌زاید قضب ← غضب

به بالای صفحه بردن