در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ ماعده‌های آسمانی نوشته‌ی آندره ژید، نویسنده‌ی فرانسوی، سیرو صلوکی است در گستره‌ی عرفان که زیبایی‌های زمینی و آسمانی را با هم به تصویر می‌کشد. زبان او گاه آن‌چنان عوج می‌گیرد که زبان خدا می‌شود برای هدایت انسان و او می‌کوشد تا سفره‌های زمینی را در پرتو سفره‌های آسمانی معنا ببخشد و انسان را از غرق شدن در دلبستگی‌های مادی رهایی داده به سفره‌های آسمانی فراخواند. این نوشته با بسیاری از مظامین عرفانی شرقی ارتباط نزدیک دارد.

گزینه یک

۳
3

گزینه دو

۲
2

گزینه سه

۴
4

گزینه چهار

۱ 1

گزینه 3

ماعده ← مائده صلوکی ← سلوکی عوج ← اوج مظامین ← مضامین

به بالای صفحه بردن