در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟ «ملک را این بی‌شرمی و وقاهت سخت منکر آمد و گفت: ندامت و گناه همه در راه فرودستان آمده و قبول و اجابت همیشه از بزرگان مستغبل آن شده و البته هرکه در فرجام کارها ننگرد و در مطلع اندیشه از تخلّس یاد نکند همیشه آسیمه سر و بی‌سامان باشد تا آن‌گاه که اجل بر سر او لشکر سازد و بر غالب او قالب آید»

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

پنج

گزینه 4

ویرایش غلط‌های املایی: وقاحت – مستقبل – تخلّص – قالب – غالب

به بالای صفحه بردن