در متن زیر چند مضافٌ‌الیه وجود دارد؟ «معلم نقاشی مرا خبر سازید که شاگرد وفادار حقیرت، هر جا به کار صورتگری در می‌ماند، چارۀ درماندگی به شیوۀ معلم خود می‌کند.»

گزینه یک

۵
5

گزینه دو

۴
4

گزینه سه

۷
7

گزینه چهار

۶ 6

گزینه 3

معلمِ _نقاشی_ – _مـ_ را – حقیر _ت_ – کارِ _صورتگری_ – چارۀ _درماندگی_ – شیوۀ _معلم_ – معلمِ _خود_ توجه: این نوع تست در کنکورهای اخیر بسیار دیده شده است. باید توجه داشت که «اسم + ــِـ + اسم» یا «اسم + ــِـ + ضمیر» ترکیب اضافی می‌سازند و واژۀ دوم مضافٌ‌الیه می‌شود. اسم + ــِـ + اسم : شیوۀ معلم اسم + ــِـ + ضمیر منفصل : معلمِ من اسم + ــِـ + ضمیر مشترک : معلمِ خود اسم + ضمیر متصل : معلمت

به بالای صفحه بردن