در متن زیر چند نادرستی املایی دیده می‌شود؟ «در این قصه دو ضد جمع بود هم فرغت بود هم وصلت هم محنت بود هم شادی هم راحت بود هم آفت، در بدائت بند بود و چاه و در‌نهایت تخت بود و گاه. پس در او چندین اندوه و طرب بود و در نهاد خود شگفت و عجب بود».

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

کلماتی که در متن نادرست نوشته شده‌اند ← فرقت و بدایت

به بالای صفحه بردن