در متن زیر چند نادرستی املایی وجود دارد؟ «در برابر زاعر نامدار که زانو بر زمین زده و سر فرود آورده بود سنگ بزرگی را که بر گور فاتح چین نهاده بودند برداشتند.»

گزینه یک

صفر

گزینه دو

یک

گزینه سه

دو

گزینه چهار

سه

گزینه 2

زاعر ← زائر

به بالای صفحه بردن