در متن زیر چه آرایه‌هایی به کار رفته است؟ «تو را جنوب نامیدم، ای که ردای حسین(ع) را بر دوش، و خورشید کربلا را در بر داری»

گزینه یک

تلمیح – ایهام

گزینه دو

ایهام تناسب – جناس ناقص

گزینه سه

ایهام – تشبیه

گزینه چهار

مراعات‌نظیر – استعاره

گزینه 4

بر و دوش، حسین(ع) و کربلا: مراعات‌نظیر/ خورشید کربلا استعاره از سرِ امام حسین(ع) که جایگاهی برای سر ایشان در این منطقه وجود دارد و همینطور خطاب قرار دادن و نسبت دادن دوش و بر به جنوب: تشخیص و استعاره مکنیه/ بین کلمات بر و بر جناس تام برقرار است.

به بالای صفحه بردن