در متن «و آنكه غفلت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود، حيران و سرگردان و مدهوش و پای‌كشان، چپ و راست می‌رفت و در فراز و نشيب می‌دويد تا گرفتار شد.» كدام گزينه نادرست است؟

گزینه یک

دو رابطۀ معنايی تضاد وجود دارد.

گزینه دو

«غالب» جزو كلمات هم‌آوا است.

گزینه سه

كلمات غالب و ظاهر سجع متوازن دارد.

گزینه چهار

حذف فعل به قرينۀ «معنوی» وجود دارد.

گزینه 4

چپ و راست و فراز و نشيب دو رابطۀ معنايی تضاد هستند. غالب و قالب هم‌آوا هستند و غالب و ظاهر كلمات هماهنگ در وزن در پايان جمله‌ها آمدند. فعل «بود» در جملۀ اول به قرينۀ لفظی حذف شد.

به بالای صفحه بردن