در مصراع دوم همۀ ابیات، مسند بر سایر اجزای جمله مقدّم شده است؛ به‌جز ..................

گزینه یک

از بساط گل بی‌خار قدم می‌دزدد زخمی آن پای که از خار مغیلان تو شد

گزینه دو

می‌کند خندۀ خونین به ته پوست نهان
پسته از بس خجل از غنچۀ خندان تو شد

گزینه سه

کرد در دیدۀ خورشید سیه مشرق را
طالع آن صبح که از چاک گریبان تو شد

گزینه چهار

صائب از گلشن فردوس شود مستغنی آشنا دیدۀ هر کس که به دیوان تو شد

گزینه 2

در بیت گزینۀ «2» پسته نهاد است اما در سایر گزینه‌ها «زخمی، طالع و آشنا» مسند هستند و بر سایر اجزای جمله مقدم شده‌اند.

به بالای صفحه بردن