در مصراع «عشق شوری در نهاد ما نهاد» معنای دو «نهاد» به‌ترتیب:

گزینه یک

باطن - درون

گزینه دو

درون - قرار داد

گزینه سه

طینت - باطن

گزینه چهار

قرار داد - گذاشت

گزینه 2

نهاد اوّل: درون و باطن / نهاد دوم: قرار داد

به بالای صفحه بردن