در مصرع اول بیت زیر جمله چند‌جزئی است؟ «هدیه‌ها می‌داد هر درویش را تا بیابد نطق مرغ خویش را»

گزینه یک

چهار‌جزئی با مفعول و متمم

گزینه دو

چهار‌جزئی با مفعول و مسند

گزینه سه

سه‌جزئی با مفعول

گزینه چهار

سه‌جزئی با متمم

گزینه 1

خواجه (که محذوف است) ← نهاد هدیه‌ها ← مفعول درویش ← متمم می‌داد ← فعل

به بالای صفحه بردن