در معنی واژگان کدام گزینه اشتباه وجود دارد؟

گزینه یک

استدعا: درخواست‌کردن/ اجابت‌کردن: پذیرفتن/ باری‌تعالی: خداوند بزرگ

گزینه دو

بی‌تکلّف: بی‌ریا/ سکّان: مقاومت/ سوله: ساختمان سقف‌دار فلزی

گزینه سه

نسیان: فراموشی/ نفوس: موجودات زنده/ غنا: بی‌نیازی

گزینه چهار

حنین: نام نبردی در منطقۀ حنین/ مشیّت: اراده/ جنود: سپاهیان

گزینه 2

سکّان: ابزاری در دنبالۀ کشتی برای حرکت دادن کشتی از سمتی به سمت دیگر.

به بالای صفحه بردن