در منظومه‌ی زیر، کدام نوع جمله وجود ندارد؟ «مور، چه می‌داند که بر دیواره‌ی اهرام می‌گذرد / یا بر خشتی خام / تو، آن بلندترین هرمی، که فرعون تخیّل می‌تواند ساخت / چگونه این چنین که بلند بر زبَر ما سوا ایستاده‌ای / در کنار تنور پیرزنی جای می‌گیری...»

گزینه یک

دو جزئی ناگذر

گزینه دو

سه جزئی گذرا به مسند

گزینه سه

سه جزئی گذرا به مفعول

گزینه چهار

چهار جزئی گذرا به مفعول و متمم

گزینه 4

1- دو جزیی ناگذر (می‌گذرد – ایستاده‌ای) 2- 3 جزیی گذرا به مسند (تو، آن بلندترین هرمی (هستی) 3- سه جزیی گذرا به مفعول (می‌داند – می‌تواند ساخت)

به بالای صفحه بردن