در منظومۀ زیر، به‌ترتیب چند ترکیب اضافی وجود دارد؟ «چشمانم را در باغ خوابم گشودم / نیلوفر به همۀ زندگی‌ام پیچیده بود / هستی‌اش در من ریشه داشت / کدامین بادِ بی‌پروا / دانۀ این نیلوفر را به سرزمین خواب من آورده بود؟»

گزینه یک

شش

گزینه دو

پنج

گزینه سه

هفت

گزینه چهار

هشت

گزینه 4

ترکیب‌های اضافی: 1- چشمانم 2- باغ خواب 3- خوابم 4- زندگی‌ام ۵5- هستی‌اش ۶6- دانۀ نیلوفر ۷7- سرزمین خواب ۸8- خواب من

به بالای صفحه بردن