در منظومۀ زیر، چند ترکیب وصفی وجود دارد؟ «در آن زمان که زندگی نشانی درخت داشت / زبان شعر / ساده بود / به یک اشاره، باد / ترانه‌های برگ را / به شب‌نشینی ستارِگان شاد / می‌رساند / و ابرِ گریه‌ناک / اگر دلش ز تشنگی خاک می‌گرفت / سری به شانۀ کبود کوه می‌گذاشت»

گزینه یک

شش

گزینه دو

هفت

گزینه سه

پنج

گزینه چهار

چهار

گزینه 3

ترکیب‌های وصفی: آن زمان - یک اشاره - ستارگان شاد - ابر گریه‌ناک - شانۀ کبود

به بالای صفحه بردن