در منظومۀ زیر به‌ترتیب، چند تشبیه و چند استعاره وجود دارد؟ «فوران گل حسرت از خاک / باران شبنم روی پل خواب / پرش شادی از خندق مرگ / گذر حادثه از پشت کلام»

گزینه یک

سه - پنج

گزینه دو

سه - شش

گزینه سه

چهار - پنج

گزینه چهار

چهار - شش

گزینه 1

تشبیهات موجود در منظومه: گل حسرت / پل خواب / خندق مرگ ← 3 تشبیه استعاره‌های موجود در منظومه: فوران گل / بارش شبنم / پرش شادی / گذر حادثه / پشت کلام ← ۵5 استعاره

به بالای صفحه بردن