در میان بیت‌های زیر کمترین و بیشترین تشخیص به‌ترتیب در .................. آفریده شده‌است. آ) گمان مبر که به پایان رسید کار مغان هزار بادۀ ناخورده در رگ تاک است ب) چون بگذرد خیال تو در کوی سینه‌ها پای برهنه دل به درآید: که جان کجاست؟ پ) دلم ز حلقۀ زلفش به جان خرید آشوب چه سود کرد ندانم که این تجارت کرد ت) به شاباش عروس گل شکوفه گوهرافشان شد چناران کف زنان خود در صف گوهر نثاران شد

گزینه یک

آ ـ ت

گزینه دو

ب ـ پ

گزینه سه

آ ـ ب

گزینه چهار

ب ـ ت

گزینه 1

بیت «آ»: «رگ تاک» اضافۀ استعاری است و تشخیص زیبا ⇐⇐ یک تشخیص بیت «ب»: خیال از کوچۀ سینه‌ها می‌گذرد و دل پابرهنه به درمی‌آید! ⇐⇐ دو تشخیص و یک تشبیه بیت «پ»: دل شاعر از زلف معشوق چیزی خریده است (تشخیص دو سویه) ⇐⇐ دو تشخیص بیت «ت»: گل به عروسی مانند شده‌است که بر سرش شاباش می‌ریزند. چه کسی؟ شکوفه‌ها (شکوفه‌ها پرپر می‌شوند و برگ‌های سپید خود را چون سکه‌های نقره بر سرِ گل سرخ می‌پاشند!) چنار هم که خیلی قوی ظاهر شده‌است در این عروسی! ⇐⇐ سه تشخیص

به بالای صفحه بردن