در میان واژه‌های داده شده، املا و رسم‌الخط چند واژه نادرست است؟ «مخذول و زبون‌گردیده، تشییع و بدرقه، شیر و آقوز، ضمیمه و پیوست، مخنقه و قلّاده، مظغ و جویدن، لطیفه‌گویی و دلقکی، مسحور و مفطون، محوطه و سحن، راحت و مرفّح، مخمصه و تنگنا، لئیمی و فرومایه‌گی، سیارۀ ذحل و مریخ»

گزینه یک

پنج

گزینه دو

شش

گزینه سه

هفت

گزینه چهار

هشت

گزینه 3

شکل درست عبارت‌هایی که نادرستی املایی دارند به شرح زیر است: 1) شیر و آغوز 2) مضغ و جویدن 3) مسحور و مفتون 4) محوطه و صحن ۵5) راحت و مرفه ۶6) لئیمی و فرومایگی ۷7) سیارۀ زحل

به بالای صفحه بردن