در میان واژه‌های داده شده، معنی چند واژه «درست» است؟ (نجابت: اصالت) (هژیر: شیر) (تقریظ: بزرگداشت) (فلق: فجر) (پدرام: آراستگی) (ویله: ناله) (شیراوژن: قهرمان شدن) (منّت: سپاس) (تزار: پادشاهان روم درگذشته)

گزینه یک

چهار

گزینه دو

پنج

گزینه سه

شش

گزینه چهار

هفت

گزینه 1

معنای درست واژگانی که غلط معنا شده‌اند: هژیر: خوب، پسندیده، چابک، چالاک / تقریظ: مطلبی ستایش‌آمیز دربارۀ کتاب، نوشته و مانند آن / پدرام: سرسبز و خرم / شیراوژن: شیرافکن / تزار: پادشاهان روسیه در گذشته

به بالای صفحه بردن