در میان واژگان زیر چند واژه نمی‌توانند ابزار و وسایل جنگی باشند؟ «ترگ ـ درع ـ‌خُود ـ فوج ـ گبر ـ سلیح ـ مزیح ـ سنان ـ بارگی ـ کوس ـ زه ـ گُرد ـ کمند»

گزینه یک

سه

گزینه دو

چهار

گزینه سه

پنج

گزینه چهار

شش

گزینه 2

فوج: گروه، دسته مزیح: مُمال کلمه مزاح، شوخی بارگی: اسب (مشخص است که از ابزارآلات جنگی نیست.) گرد: دلیر، پهلوان معنای سایر واژگان: ترگ: کلاهخود/ درع: زره/ خود: کلاهخود/ گبر: خفتان، زره/ سلیح: ممال سلاح/ سنان: سرنیزه/ کوس: طبل بزرگ (این نوع طبل در جنگ‌ها نواخته می‌شد تا طرفین نبرد خود را آغاز کنند؛ پس می‌تواند وسیله جنگی قلمداد شود.)/ زه: چله کمان (تیر و کمان از وسایل و ابزارآلات جنگی بوده است.)/ کمند: طناب (کمند برای به دام انداختن دشمن استفاده می‌شد.)

به بالای صفحه بردن