در میان گروه واژه‌های داده شده، «چند غلط املایی یا رسم‌الخطی» به چشم می‌خورد؟ «افراط و تفریط، صنف و گونه، التهاب و برافروخته‌گی، عنابت و توبه، بارع و حصار، بدقواره و ناموزون، بذله‌گو و شوخ‌طبع، بطالت و بیهودگی، صیغۀ بلعَتُ، بزم و ظیافت، بردمیدن و برخواستن، عرصۀ بین‌المللی، به تعویق انداختن و اهمال کردن»

گزینه یک

پنج

گزینه دو

هفت

گزینه سه

هشت

گزینه چهار

نه

گزینه 1

التهاب و برافروختگی/ انابت و توبه/ باره و حصار/ بزم و ضیافت/ بردمیدن و برخاستن

به بالای صفحه بردن