در میان گروه واژه‌های زیر چند غلط املایی به چشم می‌خورد؟ (صباح و وحوش) (انزجار و بیزاری) (اجل و تقدیر) (اصطناع و انتخاب) (مقنی‌ها و اهل طرب) (غرّۀ شعبان) (فطرت و سستی) (برهه و زمان) (هرس شاخه‌ها)

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

پنج

گزینه 2

غلط‌های املایی و شکل درست آن‌ها: صباع ← سباع / مقّنی ← مغّنی و اهل طرب / فطرت ← فترت و سستی

به بالای صفحه بردن