در میان گروه کلمات زیر معنای چند واژه نادرست است؟ «گبر: لباس جنگی / کوس: طبل بزرگ / باره: اسب / خیره خیر: بیهوده / خدنگ: احمق / مزیح: شوخی / گُرد: پهلوان / کیوان: سیارۀ زحل / فسوس: افسوس خوردن»

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

ویرایش معانی نادرست: خدنگ: درختی بسیار سخت، محکم و صاف که از چوب آن نیزه، تیر، زین اسب و مانند آنها می‌سازند فسوس: مسخره کردن

به بالای صفحه بردن