در میان گروه کلمات زیر چند غلط املایی دیده می‌شود؟ « غوغا و هنگامه - پریشانی و اضطراب - جذر اعداد - درع و ذره - هژیران دلاور - لحن حماسی - سمند سرکش - تاج و دیهیم - نغز و دلکش - عزم و اراده - هلال احمر »

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 1

درع و زره

به بالای صفحه بردن