در میان گزینه‌هایی که می‌بینید کدام دو بیت ارتباط معنایی بیشتری با‌هم دارند؟

گزینه یک

دمی آب خوردن پس از بدسگال به از عمر هفتاد و هشتاد سال
شادمانی مکُن که دشمن مُرد تو هم از مرگ جان نخواهی بُرد

گزینه دو

قطره باران که درافتد به خاک زو بدمد بس گهر تابناک
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس

گزینه سه

کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید قضا همی بردش تا بسوی دانه و دام
نوشته جاودان دیگر نگردد به رنج و کوشش از ما برنگردد

گزینه چهار

زهی گویا ز تو کام و زبانم تویی هم آشکارا هم نهانم نمی‌دانم نمی‌دانم الهی تو دانی و تو دانی آنچه خواهی

گزینه 3

بررسی سایر گزینه‌ها: بیت اول گزینۀ 1 می‌گوید، لحظۀ آرامش پس از دفع دشمن از عمر طولانی بهتر است، اما بیت دوم در مورد مرگ است و اینکه هیچکس زندۀ جاوید نخواهد ماند. گزینۀ 2: بیت اول مربوط به درس چشمه و سنگ است و اینکه دلیل روییدنِ گل‌های زیبا باریدن باران است اما در بیت دوم شاعر می‌گوید، باران به خودیِ خود پدیده‌ای لطیف است اما نژاد و اصالتِ خاک (مجازاً انسان‌ها) با باریدن باران تفاوتی نمی‌کند و موجودی پست، پست باقی می‌ماند. گزینۀ 3: پاسخ سؤال همین گزینه است چرا که هر 2 بیت در مورد تأثیر قضا و قدر و ناتوانیِ بشر در تغییر سرنوشت صحبت می‌کنند. گزینۀ 4: بیت اول در مورد حضور خداوند در همۀ کائنات و دلیلِ گویایی انسان‌ها صحبت می‌کند، اما بیت دومش در مورد ناتوانی انسان در شناخت خداوند و سرنوشت خود بحث می‌کند.

به بالای صفحه بردن