در هر یک از جملات زیر به‌ترتیب چه آرایه‌هایی به کار رفته است؟ الف) «غروب نزدیک می‌شود» ب) «اشیا گنجینه‌هایی از رازهای شگفت خلقت هستند» پ) «آن روستایی جوان گندم و برنج و خربزه می‌کاشته است» ت) فضای نفوس را با یاد خدا معطّر می‌کند.

گزینه یک

تشبیه – تشبییه – مراعات‌نظیر – مجاز

گزینه دو

مجاز – تشبیه – مراعات نظیر – تشبیه

گزینه سه

مراعات نظیر – استعاره – استعاره – استعاره

گزینه چهار

استعاره – تشبیه - مراعات‌نظیر – مجاز

گزینه 4

الف) غروب نزدیک می‌شود ← شخصیّت‌بخشی ← استعاره مکنیّه ب) اشیا «مانند» گنجینه‌هایی از رازهای خلقت هستند ← تشبیه پ) گندم و برنج و خربزه ← مراعات‌نظیر ت) نفوس مجازاً یعنی انسان‌ها

به بالای صفحه بردن