در همه‌ی گزینه ها به جز گزینه‌ی .................. بخشی از جمله حذف شده است.

گزینه یک

این داستان شگفت‌آورترینِ داستان‌ها است. چون در درون آن متضادها گردآمده‌اند.

گزینه دو

نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر.

گزینه سه

آنكه گفتیم سیرتش نیكوترين سیرت‌ها بود، از بهر آنكه در مقابلة جفا، وفا كرد و در مقابلة زشتي، آشتي.

گزینه چهار

برادران يوسف، چون او را زيادت نعمت ديدند، و يعقوب را بدو میل و عنايت، آهنگ كید و مكر و عداوت کردند.

گزینه 1

گزینه‌های 2 ،3 و 4 به ترتیب فعل « است » ، فعل « کرد » و فعل « دیدند » حذف شده اند اما در گزینه‌ی 1 هیچ بخشی حذف نشده است.

به بالای صفحه بردن