در همه ابیات «فعل اسنادی به قرینه معنوی» محذوف است، به‌جز:

گزینه یک

گوشم به راه تا که خبر می‌دهد ز دوست صاحب خبر بیامد و من بی‌خبر شدم

گزینه دو

گران جان تر ز شبنم نیست جان ناتوان من اگر می‌بود با من روی گرمی آفتابش را

گزینه سه

رسید ناله سعدی به هر که در آفاق هم آتشی زده‌ای تا نفیر می‌آید

گزینه چهار

هر که سودای تو دارد چه غم از هر که جهانش نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش

گزینه 2

1گوشم به راه (است) / 3- هر که در آفاق (است) / 4- نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش (است)

به بالای صفحه بردن