در همه گزینه‌ها،‌واژگان تماماً درست معنی شده‌اند به‌جز گزینۀ ..................

گزینه یک

(تکیده: لاغر) (اهلیت: شایستگی) (مولع: شیفته) (کُمیت: اسب سرخ مایل به سیاه)

گزینه دو

(گُرده: بالای کمر) (مصاف کردن: جنگیدن) (کیش: تیردان) (شرف: آبرو)

گزینه سه

(خور: زمین پست) (صور: بوق) (آبنوس: نام درختی) (خُبث: پلیدی)

گزینه چهار

(جولقی: کهنه) (مَنال: مال و ثروت) (بَرین: برتر) (انبان: کیسه‌ای بزرگ)

گزینه 4

جولقی: کهنه‌پوش، ژنده‌پوش، گدا، درویش

به بالای صفحه بردن