در همۀ ابيات زير حسن تعليل وجود دارد به‌جز .................. .

گزینه یک

بيد مجنون در تمام عمر، سربالا نكرد حاصل بی‌حاصلی نبود به‌جز شرمندگی

گزینه دو

درختان را دوست می‌دارم/ که به احترام تو قيام كرده‌اند

گزینه سه

هيچ گودالی چنين رفيع نديده بودم / در حضيض هم می‌توان عزيز بود، از گودال بپرس

گزینه چهار

خمیده پشت از آن گشتند پیران جهان‌دیده که اندر خاک می‌جویند ایام جوانی را

گزینه 3

در بيت گزینۀ «1» علت افتادگی درخت بيد را شرمندگی از بی‌حاصلی می‌داند و در گزينۀ «2» علت ايستادن درختان را احترام گذاشتن به امام حسين (ع) می‌داند و در گزينۀ «4» دليل خميده بودن پشت افراد پير را جستجوی ايام جوانی در خاک می‌داند.

به بالای صفحه بردن